PMI FSWC3205-2.5 滚珠丝杠台湾pmi   产品参数

PMI FSWC3205-2.5 滚珠丝杠台湾pmi

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
32
导程
5
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.175
精度等级
螺母直径
58
法兰直径
85
螺母长度
43
螺母安装 PCD
71
额定动负载 CaN
1010
额定静负载 C0aN
2840
有效圈数
2.5x1
法兰盘宽度
64
法兰安装孔通孔直径
6.6
法兰安装孔沉孔直径
11
法兰安装孔沉孔深度
6.5
轴向刚度 KNm
29
PMI FSWC3205-2.5 滚珠丝杠台湾pmi此型号部分数据来源于NSK W5007CUG-2PSS-C3Z-BB NSK精密轴承